Celebration of “ Memorial of International End Violence Against Women And Children Day 25 November ” at Donbang Village of Xaythany District in Vientiane Capital Lao PDR on 25 November 2018.

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ ວັນສາກົນລະນຶກເຖິງການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 25 ພະຈິກ ”  ທີ່ບ້ານດົງບັງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2018

Celebration of “ Memorial of International End Violence Against Women And Children Day 25 November ” at Donbang Village of Xaythany District in Vientiane Capital Lao PDR on 25 November 2018.

 

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມາຈາກເມືອງໄຊທານີ, ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າວຽກແມ່ແລະເດັກ, ພະແນກຍຸຕິທໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເຂົ້າຮ່ວມ

Participants from 15 target villages in Xaythany, Vientiane Capital, Partners from 
Xaythany district, Sub-CAW, justice Vientiane Capital, Other Partners and Representatives
 from supporter.

    

   

ໂດຍການຮ່ວມມື ຈາກ ຄະນະກຳມະທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງໄຊທານີ ແລະ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ

Orginised by the Sub Committee for Advancement of Women and Children, Vientiane Capital, Xaythany Governor Office and Association of Development Of Women and Legal Education (ADWLE)

     

ການສະແດງບົດຟ້ອນ ຂອງນ້ອງນັກຮຽນ ຈາກບ້ານ ນາສາລາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

dance show’s students of Nasala village Xaythany district vientiane capital

ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ເບດຟໍເດີເວີດ, ສະຫະພາບອີຢູ ແລະ ອົງການເຮວີຕັດສ, ອົງການຢູ່ນິເຊບປະຈໍາລາວ

Supported by  BFTW, EU and Helvetas, Unicef

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *