Celebration of “ Memorial of International End Violence Against Women And Children Day 25 November ” at Donbang Village of Xaythany District in Vientiane Capital Lao PDR on 27 November 2017.

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ ວັນສາກົນລະນຶກເຖິງການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 25 ພະຈິກ ”  ທີ່ບ້ານດົງບັງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2017

Celebration of “ Memorial of International End Violence Against Women And Children Day 25 November ” at Donbang Village of Xaythany District in Vientiane Capital Lao PDR on 27 November 2017.

  

 

 

ໂດຍການຮ່ວມມື ຈາກ ຄະນະກຳມະທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງໄຊທານີ ແລະ ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ

Orginised by the Sub Committee for Advancement of Women and Children, Vientiane Capital, Xaythany Governor Office and Association of Development Of Women and Legal Education (ADWLE)

        

ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ເບດຟໍເດີເວີດ, ສະຫະພາບອີຢູ ແລະ ອົງການເຮວີຕັດສ

Supported by  BFTW, EU and Helvetas

  ການແຂ່ງຂັນ ສະແດງລະຄອນຂອງຊາວບ້ານກ່ຽວກັບການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

Drama competition of the villagers on “ Memorial of International End Violence Against Women And Children Day 25 November ”.

 

ການແຂ່ງຂັນຄຳຂັວນ ຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

Slogan on end violence against women and children of the target villages

                           ການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພັງ ຂອງຊາວບ້ານ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ເນີ່ອງໃນໂອກາດວັນລະນຶກການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

Song completion of the villagers of target villages on “ Memorial of International End Violence Against Women And Children Day 25 November ”.

 

ການຕອບຄຳຖາມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງມີທັງ ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນຫົວຂໍ້ການຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

Answered questions related to end violence against women and children by the participants including women, men, girls and boys.

   

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *