Opened a Ceremony By Madame Inthana Bouphavanh On ” The Workshop Of Sharing Best Practice Of Australia On GBV Solutions and Stakeholders Consultation On Establishment Of Women Assistance Counseling Unit ( WACU )”

“ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ການປະຕິບັດທີ່ດີ ຂອງປະເທດອອດສະເຕເລຍ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ ( WACU ) “ ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຫ້ອງການປະສານງານ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (LCCO).

Opened a Ceremony By Madame Inthana Bouphavanh On ” The Workshop Of Sharing Best Practice Of Australia On GBV Solutions and Stakeholders Consultation On Establishment Of Women Assistance Counseling Unit ( WACU )”  On 17 November 2017 at Civil Society Cooperation Office (LCCO).


 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *